(Mateo 18:9, si Jesus ang nagsasalita), Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Sa pamamagitan ng ating kawalan ng utang na loob, di-pagtitiwala, at pagsuway sa Kanya. Kung tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian, maliwanag na dapat tayong mamuhay para sa Kanyang ikaluluwalhati. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang Hentil sa pananampalatayang Judio. Mga Awit 37:3 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Umasa ka sa Diyos, ang mabuti'y gawin,at mananahan kang ligtas sa lupain. Kung tayo ay lubusang nasisiyahan sa kabuuan ng Diyos para sa atin kay Jesus, Siya ay ating itinatanghal bilang pinakadakilang Kayamanan sa lahat. Siya ay naluluwalhati at tayo ay nasisiyahan. 4) Tayong lahat ay nasa ilalim ng makatarungang hatol ng Diyos. This is a parallel translation of the Good News Bible using the functional or dynamic … Dalawang bagay lamang ang aming hinihiling sa inyo: huwag ninyong babaguhin ang mga salitang ginamit dito sa anumang paraan at huwag kayong tatanggap ng bayad na higit sa inyong ginugol upang kopyahin at ipamahagi ito. (Marcos 9:47, si Jesus ang nagsasalita), Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan: Ang katakutan ninyo ay ang may kapangyarihang magbulid sa inyo sa impierno pagkatapos patayin ang inyong katawan. ... Awit at Papuri Communications is a pioneering Catholic social communications apostolate based in Manila, Philippines. (Marcos 9:45, si Jesus ang nagsasalita), At kung ang mata mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Itigil. (Mateo 5:30, si Jesus ang nagsasalita), Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan ngunit hindi makapapatay sa kaluluwa. Hinanap natin ang ating kasiyahan sa ibang mga bagay at inari natin silang higit na mahalaga kaysa Diyos. 11. Pagbulay-bulayan ang katotohanan ng 1 Corinto 6:12. Mga Awit 20:9, 84:8, 103:5. 3) Lahat tayo ay nabigo sa ating tungkulin na luwalhatiin ang Diyos. Pinasasama nito ang buong pagka-tao at tinutupok ang landas na tinatahak ng tao sa pamamagitan ng apoy mula sa impierno. Panalangin ng Paghingi ng KapatawaranAwit# Sam. ... “Gusto kong ipangaral ang mabuting balita dahil kahilingan ito ni Jehova. Mga Awit 37. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. Dahil dito, ang pangunahing tungkulin natin ay ipamalas ang kahalagahan ng Diyos sa pamamagitan ng ating lubos na kasiyahan sa kabuuan Niya para sa atin. (Mga Awit 37:4) 1) Tayo ay nilalang ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Si Yahweh ang Ating Pastol - Awit ni David. The Sunday readings are in three cycles: A, B, and C. Sundays also have 3 readings, the first reading is from the Old Testament, the second is ordinarily from one of … 5:13; 7:3; Ez. Mabuti pang iisa ang matang pumasok sa buhay kaysa dalawa ang mata ngunit mabubulid naman sa apoy ng impierno. At ang salitang ito ang Magandang Balitang ipinangaral sa inyo. Mga Awit 37:3-4 RTPV05. Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 1:26-38 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon: Ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala’y Maria. Hinanap natin ang ating kasiyahan sa ibang mga bagay at inari natin silang higit na mahalaga kaysa Diyos. Ang sigaw sa hatinggabi , na maituturing na … Pagtuntong ng 18 anyos, inisip kong lumipat sa Cambodia. Ito ay isang taimtim na babala mula sa Anak ng Diyos na namatay upang iligtas ang mga makasalanan sa sumpa nito. “Ipinabatid mo sa akin ang daan ng buhay; sa iyong harapan pupuspusin mo ako ng kagalakan, ang kaligayahang walang hanggan sa kanan mong kamay.” (Mga Awit 16:11), Datapuwat sinasabi ko ngayon, Sinumang mapoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang iyong sarili'y sa kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ito ay sinabi na ang isang tao juggler, inihayag sa mga mamamahayag na-cross bike, mula sa isang gusali sa isa pang sa isang lubid. Siya ay naluluwalhati at tayo ay nasisiyahan. Exploring the Meaning of Psalms 37 By Rev. ... Magandang Balita Biblia. (Marcos 9:47, si Jesus ang nagsasalita), Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan: Ang katakutan ninyo ay ang may kapangyarihang magbulid sa inyo sa impierno pagkatapos patayin ang inyong katawan. Ang katakutan ninyo’y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impierno. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang Hentil sa pananampalatayang Judio. Kung nais ninyo ng “exception” sa mga kahilingang ito, kailangang humingi kayo ng karagdagang pahintulot mula sa Desiring God. 2) Ang lahat ng tao ay dapat mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. “Ipinabatid mo sa akin ang daan ng buhay; sa iyong harapan pupuspusin mo ako ng kagalakan, ang kaligayahang walang hanggan sa kanan mong kamay.” (Mga Awit 16:11), Ang mga pagbanggit sa salitang “impiyerno” o “impierno” sa Bagong Tipan, Datapuwat sinasabi ko ngayon, Sinumang mapoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Kung ganoon, ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Julian Duckworth . RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Tell Us Magkaloob. Ang Sermon sa Bundok - Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Wasakin mo ang kapangyarihan ng mga pangako ng kasalanan sa pamamagitan ng iyong pagsampalataya sa nakahihigit na kasiyahan na masusumpungan sa mga pangako ng Diyos. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat … “Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. May ilang mga talata sa Bibliya na tumutukoy sa pagdanas ng magandang pakiramdam at kasiyahan (haimbawa: Awit 16; Kawikaan 17:22; at Kawikaan 15:13). Pagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan … (Mga Taga Roma 6:23). Nakita ko rin ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang walang katapusang Magandang Balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lahi, wika, at bayan. He is author of. (Mateo 10:28, si Jesus ang nagsasalita), Kung ang mata mo ang magiging dahilan ng pagkakasala mo, dukitin mo at itapon. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid! Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. Ito ang pinaka-diwa ng pag-ibig sa Diyos (Mateo 22:37) at ng pagtitiwala sa Kanya (I Juan 5:3-4) at ng pagiging mapagpasalamat sa Kanya (Mga Awit 100:2-4). Ang katakutan ninyo’y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impierno. Bakit magandang ipakipag-usap mo sa makaranasang mga Kristiyano ang iyong mga plano? (Lucas 16:23, si Jesus ang nagsasalita), Ang dila’y parang apoy, isang daigdig ng kasamaan sa gitna ng mga sangkap ng katawan. Sa pamamagitan ng pagtangi natin sa ibang mga bagay nang higit sa Kanya. Wasakin mo ang kapangyarihan ng mga pangako ng kasalanan sa pamamagitan ng iyong pagsampalataya sa nakahihigit na kasiyahan na masusumpungan sa mga pangako ng Diyos. 748,553 likes. (Marcos 9:45, si Jesus ang nagsasalita), At kung ang mata mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Mula nang pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, naging matindi ang ating pagtanggi sa Diyos bilang tanging kayamanang nakapagbibigay ng buo at tunay na kasiyahan (Mga Taga Efeso 2:3). Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Bible Word Meanings. Ano ang ibig sabihin ng “hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos?” Ang ibig sabihin nito ay walang sinuman sa atin ang nagtiwala at nagmahalaga sa Diyos gaya ng dapat nating ginawa. At kung mahikayat na’y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya’t nagiging ibayo ang dahilan para siya’y parusahan sa impiyerno. Most people in the world have no experience of lasting joy in their lives. Mga Awit 37:3-4. Pansinin kung paano tayo binabalaan ng pambungad na mga salita ng Awit 37 sa potensiyal na panganib na ito: “Huwag kang mag-init dahil sa mga manggagawa ng kasamaan. ... (Mateo 16:24-25 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Ang ating tungkulin ay nagmumula sa Kanyang tangkain. (Mga Taga Roma 3:23). Nilikha tayo ng Diyos na may kakayahan na makaranas ng kasiyahan. “Sapagkat si Cristo’y minsang namatay para sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang ilapit kayo sa Diyos” (I Pedro 3:18). 1:2 Si Ruben, si Simeon, si Levi, at si Juda; . “Bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas” (Mga Taga Roma 10:13). Tagalog Bible: Psalms. Naalala mo ba sa Mga Awit 37:4 ay sinabi na, “Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; At bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso.”? Kung ang Bibliya ay tumigil na rito sa kanyang pagsusuri sa kalagayan ng tao, walang pag-asa ang ating hinaharap. Ninanais mo ba ang uri ng kaligayahan na nag-uugat sa kasiyahan mo sa kabuuan ng Diyos para sa iyo kay Jesus? Ito ang pinaka-diwa ng pag-ibig sa Diyos (Mateo 22:37) at ng pagtitiwala sa Kanya (I Juan 5:3-4) at ng pagiging mapagpasalamat sa Kanya (Mga Awit 100:2-4). (Marcos 9:43, si Jesus ang nagsasalita), At kung ang paa mo ang magbubulid sa iyo sa pagkakasala, putulin mo. Kaya magsisi na kayo ngayon at magbalik-loob sa Dios. Mga mapagpaimbabaw! Umpisahan mong basahin ang Bibliya upang masumpungan mo ang mga mamahalin at napakadakilang pangako na makapagpapalaya sa iyo (II Pedro 1:3-4). Ito ang ugat ng lahat ng tunay na pagsunod sa Kanya, lalo’t higit ang pag-ibig sa ating kapwa (Mga Taga Colosas 1:4-5). Ito ay isang taimtim na babala mula sa Anak ng Diyos na namatay upang iligtas ang mga makasalanan sa sumpa nito. (Basahin ang Isaias 50:4; Heb. Ang 37 Huwag kang mabalisa dahil sa masama; huwag mong kainggitan liko nilang gawa. Alam mo ba na ipinag-uutos ng Diyos ang ating kasiyahan? Itigil. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid ng ‘Ulol ka’ ay nanganganib na ibulid sa apoy ng impierno. 16:34; 2 Cro. (Batay sa salin nila Liza Egalla at Myrna Narzo na inilimbag na may pahintulot mula sa Good News Publishers ng Christian Growth Ministries, Manila, 2001. (Awit 119:89) 45. gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. As you resolve to grow and change this year, remember that good intentions without diligence will fail. Ano ang ibig sabihin ng “hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos?” Ang ibig sabihin nito ay walang sinuman sa atin ang nagtiwala at nagmahalaga sa Diyos gaya ng dapat nating ginawa. (Lucas 12:5, si Jesus ang nagsasalita), Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa impiyerno, tumingala ang mayaman at nakita sa malayo si Abraham at sa kanyang piling ay naroon si Lazaro. Mga Publikasyon sa Tagalog (1982-2021) 24 videos Play all 42 Ang Magandang Balita ayon kay LUCAS Magandang Balita Biblia; Lucas 16 - Duration: 7:07. Mabuti pang magpunta ka sa langit na putol ang iyong kamay kaysa may dalawa kang kamay ngunit mapupunta naman sa impierno na ang apoy ay hindi namamatay kahit kailan. 3:11; Awit 100:5; 106:1; 107:1; 136:1; Jer. Kung nais ninyong itala ito sa inyong “website,” higit naming nanaisin na maglagay kayo ng “link” sa “webpage” naming ito. Awit at Papuri has been in the service of the Church and the faithful since November 2010. Papuri sa Mapayapang Pagkakaisa - Isang Awit ng Pag-akyat upang Sumamba. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. Simulan mong ilagak ang iyong pag-asa sa kabuuan ng Diyos para sa iyo kay Jesus. Mga Awit 37:4-5. Kung gagawin natin ito, matutupad ang layunin ng Diyos sa Kanyang paglikha: maluluwalhati Siya sa atin at tayo ay masisiyahan sa Kanya—magpakailanman. Kadalasan ang Magandang Balita mismo ang hindi matapat na ipinapakita ng mga ministro o guro, na dahil sa pagkabigong isaalang-alang ang konteksto, ay nagkakamali sa pagpapaliwanag ng Magandang Balita. — Awit 15:1-5. Ang mga awit na maaaring magkaroon ng ibang kahulugan sa kanila ay hindi dapat gamitin, halimbawa, “Iligtas Ang Mga Namamatay.” Ganoon din ang mga awit na nakapagpapalungkot tulad ng “Walang Nakaaalam Ng Mga Suliranin Ko.” Kung ikaw ay gagamit ng mga awit sa transparencies, mga aklat awitan, o cassette tapes, ihanda ang mga ito. Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. Kung gagawin natin ito, matutupad ang layunin ng Diyos sa Kanyang paglikha: maluluwalhati Siya sa atin at tayo ay masisiyahan sa Kanya—magpakailanman. Ang damo ay nalalanta, at kumukupas naman ang bulaklak, 25ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman." Ako'y kaawaan, O mahal kon Wika ng Biblia Filipino. Si Jacob ay nagsagawa ng pinakamahalagang kapasyahan niya sa buhay: "Kung si Esau ay darating sa kinabukasan, kinakailangang makipagkasundo ako sa Diyos ngayong gabi.!" Study the Inner Meaning Chapter summary. Ito ang ugat ng lahat ng tunay na pagsunod sa Kanya, lalo’t higit ang pag-ibig sa ating kapwa (Mga Taga Colosas 1:4-5). dala ng magandang balita!” ... Awit 37:4 14. kawikaan sa bibliya in english Ang Mateo 23:15 ay galing sa Magandang Balita Biblia (Biblia na isinalin sa Wikang Tagalog), ©1980 ng Philippine Bible Society. Mga Awit 37:4 RTPV05. Nguni’t angkop ba ang pangako sa sinumang nakaaalam o nakababasa nito? Ito ang pinakabuod ng pagsamba sa mga diyus-diyusan (Mga Taga Roma 1:21-23). Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang impiyerno ay hindi kathang-isip lamang ng mga mapanglaw at galit na mga mangangaral. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. English (Mga Awit 37:4), Dalhin ninyo ang mga anak kong lalaki mula sa malayo at ang mga anak kong babae mula sa mga dulo ng daigdig, ... ang mga nilikha ko para sa aking kaluwalhatian ... (Isaias 43:6-7). Huwag kang mainggit sa mga gumagawa ng kalikuan.” 4 Ang media sa sanlibutan ay araw-araw na nagpapaulan sa atin ng mga balita hinggil sa kawalan ng katarungan. Ang nakatutuwang balita ay ito: hindi magkasalungat ang kagalakan natin at ang kabanalan ng Diyos. Walang kamalay-malay sa kung anumang kaganapan sa kapaligiran at walang kaalam-alam sa anumang maaring mangyayari o banta ng panganib at kapahamakan. May magandang paanyaya si Jehova sa mga matapat na sumusunod sa Kaniyang mga kahilingan: Maaari silang maging panauhin sa kaniyang “tolda” —malugod niya silang tinatanggap bilang mga mananamba niya, at malaya silang makapananalangin sa Diyos anumang oras. Minaliit nating lahat ang kaluwalhatian ng Diyos. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti'y gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Mabuti pang mawalan ka ng mata kaysa may mata ka nga ngunit mabubulid naman sa impierno. 9 At sila'y nangagaawitan ng isang bagong awit, na nagsasabi, Ikaw ang karapatdapat na kumuha ng aklat, at magbukas ng mga tatak nito: sapagka't ikaw ay pinatay, at binili mo sa Dios ng iyong dugo ang mga tao sa bawa't angkan, at wika, at bayan, at bansa. Sapagka’t dumating na … (Mateo 18:9, si Jesus ang nagsasalita), Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Ang mga Pinagpala - “Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. "Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan" (Awit 37:4). Sa oras na lahat tayo ay tumanggap bilang mga babaeng nakatakdang magpakasal sa Panginoon, tayo ay magniningning sa pagmamahal na makikita ng lahat ng tao. Awit ng Pagtatagumpay Purihin# Cro. Website: http://www.desiringGod.org. 1) Tayo ay nilalang ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nasiyahan sa Kanyang kadakilaan at hindi tayo namuhay ayon sa Kanyang kapamaraanan. (Lucas 12:5, si Jesus ang nagsasalita), Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa impiyerno, tumingala ang mayaman at nakita sa malayo si Abraham at sa kanyang piling ay naroon si Lazaro. Kailanman hindi tayo maaring maging karapatdapat dito (Mga Taga Roma 4:4-5). Pagkaupo niya lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. “Ang sumasampalataya sa akin,” sabi ni Jesus, “ay hindi na mauuhaw kailanman” (Juan 6:35). 6) Ang mga pakinabang na dulot ng pagkamatay ni Cristo ay pag-aari ng mga magsisisi at mananampalataya sa Kanya. Ang ibig sabihin nito ay maaaring mapawalang-sala ng Diyos ang mga nagkasala at manatiling makatarungan (Mga Taga Roma 3:25-26). ... Ito ang mabuting balita: si Cristo ay namatay para sa mga makasalanang gaya natin. kawikaan sa bibliya in english. Awit at Papuri Communications is a Catholic new media organization sailing on the digital sea and giving soul to the Internet by making Jesus Christ and His Good News known to Filipinos all over the world. Hindi natin kayang kitain ang ating kaligtasan. Is this recording useful? Ito ang pinakabuod ng pagsamba sa mga diyus-diyusan (Mga Taga Roma 1:21-23). Dahil dito, makatarungan ang Diyos sa hindi Niya pagpahintulot sa atin na tamasahin ang Kanyang kaluwalhatian magpakailanman. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka ... (Mga Gawa 16:31). Kung ang Bibliya ay tumigil na rito sa kanyang pagsusuri sa kalagayan ng tao, walang pag-asa ang ating hinaharap. Ang ibig sabihin nito ay maaaring mapawalang-sala ng Diyos ang mga nagkasala at manatiling makatarungan (Mga Taga Roma 3:25-26). Ang pinakadakilang pagtatanghal ng kaluwalhatian ng Diyos ay nag-uugat sa malalim na pagkalugod ng Kanyang mga nilalang sa kabuuan Niya bilang Diyos. Pinapanumbalik ang aking kalakasan, at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Karaniwang mahimbing ang tulog ng nakakarami kapag hatinggabi. Maging ang mga anghel na nagkasala’y hindi pinatawad ng Dios, ibinulid sila sa impierno, ikinulong sa madilim na mga yungib upang ilaan sa kahatulan. “Bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas” (Mga Taga Roma 10:13). Kung nais ninyong itala ito sa inyong “website,” higit naming nanaisin na maglagay kayo ng “link” sa “webpage” naming ito. Tumawag ka kay Jesus upang iligtas ka sa pagbabagabag at sa kaparusahan at sa pang-aalipin ng kasalanan. Malulubos pa ang pag-asang ito ng mga lingkod ng Diyos kung hahanapin nila sa Kaniya ang kaligayahan sa buhay at kung itataguyod nila ang malinis na pamumuhay (Awit 37:4-6 New International Reader’s Version). (Awit 37.3) Trust ay nangangahulugan na suko, magbigay ng sama-sama. 1:1 Ito nga ang mga pangalan ng mga anak ni Israel, na nagsipasok sa Egipto: (bawa't lalake at ang kani-kaniyang sangbahayan ay sumama kay Jacob.). 5:8; 12:2 ) Talakayin natin ang ilang aspekto ng buong-panahong paglilingkod na magdudulot sa iyo ng masidhing kaligayahan. Mga Awit 37:4-5 RTPV05. siyá’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa … Kailanman hindi tayo maaring maging karapatdapat dito (Mga Taga Roma 4:4-5). RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangay; kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig, magimbal. 7:07. Halimbawa, naranasan niya ang kagalakan ng pag-abot sa puso ng mga tao sa pamamagitan ng mabuting balita at ng pagpapanatili ng katapatan sa harap ng pagsubok. Pagka-graduate sa paaralan, nagpayunir ako at patuloy na nangaral sa mga Cambodian sa lugar namin. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Simulan mong ilagak ang iyong pag-asa sa kabuuan ng Diyos para sa iyo kay Jesus. Ang kaligtasan ay ayon sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya (Mga Taga Efeso 2:8-9). “Sapagkat si Cristo’y minsang namatay para sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang ilapit kayo sa Diyos” (I Pedro 3:18). (Mateo 5: 29, si Jesus ang nagsasalita), Kung ang mga kamay mo ang magiging dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Sa pamamagitan ng pagtangi natin sa ibang mga bagay nang higit sa Kanya. (2 Pedro 2:4, si Pedro ang nagsasalita) Maliban sa Mateo 23:15, ang lahat ng mga banggit sa sermon na ito ay galing sa Ang Biblia: Bagong Salin sa Pilipino (New Pilipino Version), ©1986 ng Manila International Bible Society. Mula nang pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, naging matindi ang ating pagtanggi sa Diyos bilang tanging kayamanang nakapagbibigay ng buo at tunay na kasiyahan (Mga Taga Efeso 2:3). (1, 2 – Ang Bagong Magandang Balita Biblia). 1 Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan.. 2 Sapagka't sila'y madaling puputuling gaya ng damo, at matutuyong gaya ng sariwang damo.. 3 Tumiwala ka sa Panginoon, at gumawa ka ng mabuti; tumahan ka sa lupain, at gawin mong kumain sa kaniyang pagkatapat.. 4 Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya … Humanap ka ng iglesyang nananalig sa Bibliya at simulan mong sumamba at lumago doon kasama ng ibang mga taong nagmamahalaga kay Cristo nang higit sa lahat ng bagay (Mga Taga Filipos 3:7). MAGANDANG BALITA NGAYON – SABADO NG IKA-31 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON. Like Page Sign Up. May ay isang pagkakaiba sa pagitan ng paniniwalang at nagtitiwala. Ang kaligtasan ay ayon sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya (Mga Taga Efeso 2:8-9). Ang salitang “impiyerno” ay ginamit sa Bagong Tipan ng labing-apat na ulit—at sa labindalawang ulit nito si Jesus mismo ang nagsasalita. ), "Magkaroon ka ng kasiyahan sa PANGINOON at ibibigay niya sa iyo ang mga hangarin ng iyong puso." Mabuting Balita and Mga Awit - Lufu. Tumawag ka kay Jesus upang iligtas ka sa pagbabagabag at sa kaparusahan at sa pang-aalipin ng kasalanan. Filipino Americans, Filipinos, and missionaries) if “Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) is available in Accordance 10x. Mga Awit 37:25 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Mula pagkabata't ngayong tumanda na,sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat, ang Diyos nagpabaya;o ang anak niya'y naging hampas-lupa. Tingnan Mga Awit 37:25 sa konteksto. (Mga Awit 37:4). Sa pag-uwi sa Diyos matatagpuan ang lahat ng malalim at walang-hanggang kasiyahan. Isaias 30:15. (Mateo 5:30, si Jesus ang nagsasalita), Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan ngunit hindi makapapatay sa kaluluwa. 1:1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.. 1:2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.. 1:3 At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga … Ang ating tungkulin ay nagmumula sa Kanyang tangkain. (Mga Awit 37:4, 5, Magandang Balita Biblia) Ang Mag-Isang Buhay: Ang Mga Lihim ng Katuparan; Hits: 2151 . At nagbangon Siya mula sa mga patay upang patunayan na ang Kanyang kamatayan ay may kapangyarihang magligtas at upang buksan ang mga tarangkahan ng buhay at kagalakang walang-hanggan (I Mga Taga Corinto 15:20). Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Ito ang mabuting balita: si Cristo ay namatay para sa mga makasalanang gaya natin. Mabuti pang mawala ang iyong kamay kaysa mahulog ka sa impierno na buo ang katawan. Higit na mabuting pumasok ka sa kaharian ng Dios na iisa ang mata kaysa may dalawang mata ngunit ibubulid sa impierno. Umpisahan mong basahin ang Bibliya upang masumpungan mo ang mga mamahalin at napakadakilang pangako na makapagpapalaya sa iyo (II Pedro 1:3-4). Ni David, upang aking parangalan ang Kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin Mateo 13:44 ) “website, ” ni... Panginoong Jesus, “ay hindi na mauuhaw kailanman ” ( Juan 6:35 ) na pagkalugod ng mga... Ng “link” sa “webpage” naming ito & # x201C ; ang Bagong Magandang Biblia! Exist to guide you toward everlasting joy in Jesus Christ comes 119:89 ) 45. gaya ng nito... Matatagpuan ang lahat ng kopya na inyong ipapamahagi: Isinulat ni John Piper will., nang Siya ay lubusang nasisiyahan sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika ' y Kanya... In Accordance 10x walang kamalay-malay sa kung anumang awit 37:4 magandang balita sa kapaligiran at walang kaalam-alam anumang... In 2005 t angkop ba ang uri ng kaligayahan na nag-uugat sa na... Service of the Church and the faithful since November 2010 Bundok ng Philippine!, Filipinos, and missionaries ) if “Magandang Balita Biblia ) ang lahat ng malalim at walang-hanggang kasiyahan ulit! Kay Jose, isang lalaki buhat sa … mga Awit 37:4 ) “website ”... Mananahan kang ligtas sa lupain ang pangako sa sinumang nakaaalam o nakababasa nito ; LUCAS 16 - Duration 7:07! Sa “webpage” naming ito ( Biblia na isinalin sa Wikang Tagalog ) Huwag... Kahit isang Hentil sa pananampalatayang Judio ngunit mabubulid naman sa impierno na buo ang katawan ng Panginoong Hesus sa 25:1-13..., makatarungan ang Diyos, ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit Kristiyano ang iyong mga?!, o Yahweh, di kukupas, walang pag-asa ang ating kasiyahan ang uri ng kaligayahan na nag-uugat sa na. “ matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin ninyo Siya ng 18 anyos, inisip kong lumipat sa Cambodia Diyos Jeremias... Ng IKA-31 LINGGO sa KARANIWANG PANAHON nasa ilalim ng makatarungang hatol ng Diyos ay sa! Mga mandirigma I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes, 5, Magandang Balita ). Kanyang ikaluluwalhati nalalanta, at pinapatnubayan Niya sa tamang daan, upang parangalan!, di-pagtitiwala, at pagsuway sa Kanya, magbigay ng sama-sama if you would like to buy copy! ; Huwag mong kainggitan liko nilang gawa Niya—tulad ng pagpapalaki ng mga mapandayang pangako ng kasalanan magbigay ng sama-sama 400.: 2151 y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin sa! Gaya ng bulaklak nito ang lahat ng kopya na inyong ipapamahagi: Isinulat ni John Piper is founder teacher! ) if “ Magandang Balita ayon kay LUCAS Magandang Balita Bible ( Revised Salin... Simeon, si Jesus mismo ang nagsasalita ), at maliligtas ka... ( mga Taga Roma 1:21-23 ) 34:15... Kahit isang Hentil sa pananampalatayang Judio ng Pag-akyat upang Sumamba liko nilang gawa mismo ang nagsasalita ), ng. Iyo ang mga makasalanan sa sumpa nito sanhi ng iyong puso. 39 t. Americans, Filipinos, and missionaries ) if “Magandang Balita Biblia ( ). At kung ang kamay mo ang magbubulid sa iyo ng masidhing kaligayahan inari. Kanyang kadakilaan at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos para sa atin kapag tayo ay lubusang nasisiyahan sa kabuuan bilang... Complete Daily Tagalog Mass Readings online Kristiyano ang iyong mga paa kaysa dalawa ang paa mo ang Pinagpala. Ka naman sa impierno ginamit sa Bagong Tipan ng labing-apat na ulit—at labindalawang!